Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế chi tiêu nội bộ trường ĐHHH

Đây là nội dung quyết định sửa đổi, bổ sung cho quy chế chi tiêu nội bộ của trường Đại học Hàng Hải Việt Nam. Quyết định về việc sửa đổi này được ban hành ngày 27/08/2019, do hiệu trưởng Phạm Xuân Dương ký.

Về quy chế chi tiêu nội bộ của trường Đại học Hàng Hải Việt Nam ban hành ngày 29/09/2017, có hiệu lực từ ngày 1/10/2017, do hiệu trưởng Lương Công Nhớ ký, có thể được tìm thấy ở phần đính kèm, hoặc xem trực tiếp tại đây.