Quy chế chi tiêu nội bộ của trường ĐHHH VN ban hành ngày 29/9/2017

Quy chế chi tiêu nội bộ của trường Đại học Hàng Hải Việt Nam được ban hành ngày 29/09/2017, có hiệu lực từ ngày 1/10/2017, do hiệu trưởng Lương Công Nhớ ký. 

Một số phần của quy chế này đã được sửa đổi. quyết định sửa đổi được ban hành ngày 27/08/2019, do hiệu trưởng Phạm Xuân Dương ký. Tài liệu sửa đổi có thể được tìm thấy ở phần đính kèm, hoặc xem trực tiếp tại đây.