Video bài giảng môn Toán ứng dụng

Dưới đây là các video bài giảng cho học phần Toán ứng dụng

Người trình bày bài giảng: ThS. Đặng Vân Thu Thuỷ

 

1. Biến cố và xác suất:

https://drive.google.com/file/d/1pIRs_Bq5wFMNyXwCZZV-MBo-eTJkMsMf/view?usp=sharing

2. Đại lượng ngẫu nhiên rời rạc:

https://drive.google.com/file/d/1qAToLAPWfg6ZyVqGQALGPK8iTTu3cKaf/view?usp=sharing

3. Các tham số đặc trưng của đại lượng ngẫu nhiên rời rạc:

https://drive.google.com/file/d/16CN63wDPwcq5FNegbZIaniSMs0jPGGln/view?usp=sharing

4. ĐLNN liên tục

https://drive.google.com/file/d/1gqhkSDEDYM2A-xum6Fvjs7xVNKVTgRjs/view?usp=sharing

5. Phân phối chuẩn và phân phối nhị thức

https://drive.google.com/file/d/1GjLHez_NKWLxv5nMXSr7yqQg4Ei2PuAb/view?usp=sharing

6. Thống kê

https://drive.google.com/file/d/122H-elT4zlpr83QKQYE42db0O-kReMtK/view?usp=sharing

7. Nội suy Lagrange và Newton

https://drive.google.com/file/d/1mzd7ukvXii-m1bLhdzIU6eyFLqHZeZI4/view?usp=sharing

 

Bài tập tương ứng được để ở phần đính kèm.

 

Admin

 

 

Tagging: