Thông báo về việc kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài NCKH cấp trường năm học 2020-2021

Các chủ nhiệm đề tài báo cáo tiến độ theo mẫu sau (file đính kèm) và gửi cả bản cứng và bản mềm về cho giáo vụ trước 17h ngày 12/04/2021. Giáo vụ tập hợp chuyển PTK để làm bản báo cáo tổng hợp gửi PKH trước 15/04/2021.

Bản khai tổng hợp online tại đường link sau đây:

https://drive.google.com/file/d/1UM9zLjnCfinEOSQn6u7e8iKCgZA2q1WC/view?usp=sharing