Quy định về việc hỗ trợ kinh phí cho công trình KH, hội nghị KH