Một ứng dụng của phương trình vi phân trong kinh tế

Một ứng dụng của phương trình vi phân tuyến tính cấp một trong kinh tế

 

Một ứng dụng nhỏ của phương trình vi phân tuyến tính trong việc tính lãi suất ngân hàng

 

BM Toán