Họp chi bộ khoa CSCB

Nội dung: Họp chi bộ thường kỳ và sinh hoạt chuyên đề

Thành phần: Các đảng viên của chi bộ

Chủ trì: Bí thư Phạm Văn Minh

 

 

Thời gian diễn ra: 
14/06/2021 - 09:00
To event remaining 51 days