Họp chi bộ khoa CSCB

Nội dung: Họp chi bộ thường kỳ và sinh hoạt chuyên đề

Thành phần: Các đảng viên của chi bộ

Chủ trì: Bí thư Phạm Văn Minh

 

Thời gian diễn ra: 
22/03/2021 - 09:00