Đề cương chi tiết học phần Xác suất thống kê

Tên học phần: Xác suất thống kê 

 

Học phần Xác suất thống kê bao gồm các kiến thức về xác suất và thống kê như: biến ngẫu nhiên và quy luật phân phối xác suất, lý thuyết mẫu, ước lượng tham số nhằm giải quyết các vấn đề cơ bản của khối ngành kinh tế, kỹ thuật.

1. Số tín chỉ: 2 TC  

2. Đơn vị giảng dạy: Bộ môn Toán 

3. Phân bổ thời gian:

- Tổng số (TS): 30 tiết.

- Lý thuyết (LT): 20 tiết.

- Bài tập (BT): 9 tiết.

- Kiểm tra (KT): 1 tiết.

4. Tài liệu học tập: Bài giảng Xác suất thống kê

 

Mã học phần: 
Bộ môn: 
File đính kèm: