Skip to content Skip to navigation

CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI 2017-2018

Giới thiệu

I. Chức năng, nhiệm vụ:

Quản lý và tổ chức giảng dạy các môn Khoa học Cơ sở và cơ bản: Toán, Vật lý, Cơ học, Sức bền vật liệu, hình họa cho sinh viên hệ chính quy, liên thông và tại chức.   

II. Lịch sử hình thành:                 

  • Khoa cơ bản được thành lập lần thứ nhất vào năm 1976 (thuộc Đại Học Hàng Hải) gồm các bộ môn Toán, Lý, Hóa, Hình họa vẽ kỹ thuật, cơ học, sức bền vật liệu, triết học, giáo dục thể chất, ngoại ngữ,…
  • Những năm đầu của thập kỷ 1990 Khoa phân tách thành các bộ môn hoạt động độc lập.
  • Tháng 9 Năm 2009: Thành lập Viện khoa học cơ bản gồm 3 bộ  môn: Toán, Lý, Hóa và Viện Khoa học Cơ sở gồm các bộ môn Cơ học, Sức bền vật liệu, hình họa….                     
  • Ngày 22 tháng 5 năm 2015: Thành lập Khoa Cơ sở-Cơ bản  gồm 5 bộ môn Toán, Lý, Cơ học, Hình họa, Sức bền vật liệu.