Skip to content Skip to navigation

CHÀO MỪNG NĂM HỌC MỚI 2017-2018

Chức năng - Nhiệm vụ

1.Chức năng

Viện cơ sở- Cơ bản có chức năng: Quản lý và tổ chức giảng dạy cá môn khoa học cơ sở, khoa học cơ bản thuộc các bộ môn trong Khoa (Cơ lý thuyết, Sức bền vật liệu, Hình họa- Vẽ kỹ thuật, Toán và Vật lý) cho sinh viên các hệ đào tạo của Trường.

2. Nhiệm vụ:

a) Đề xuất thay đổi về tổ chức, nhân sự trong Khoa;

b) Tham gia xây dựng chương trình đào tạo, thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập theo chương trình, kế hoạch chung của Nhà trường;

c) Xây dựng kế hoạch của Khoa về phát triển đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất theo hướng chuẩn hóa, tăng cường điều kiện đảm bảo chất lượng, đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế;

d) Quản lý cán bộ, giảng viên thuộc Khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng;

e) Quản lý nội dung, phương pháp, chất lượng đào tạo; quản lý chất lượng hoạt động khoa học;

f) Tổ chức biên soạn, đánh giá, thẩm định giáo trình, tài liệu giảng dạy do Hiệu trưởng giao; tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập, phương pháp đánh giá kết quả học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch trang bị, bảo trì thiết bị dạy-học, thực hành;

g) Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, giảng viên; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, giảng viên;

h) Tổ chức đánh giá cán bộ, giảng viên trong Viện;

i) Thừa lệnh Hiệu trưởng ký một số giấy tờ phục vụ công tác đào tạo do Hiệu trưởng ủy quyền;

j) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.