[vn]

Các bài báo đăng trên các tạp chí quốc tế là kết quả của quá trình nghiên cứu nghiêm túc trên một vấn đề khoa học, xã hội được quan tâm. Trước hết, tác giả cần xác định rõ loại bài báo mình định viết trước khi tiến hành các bước cần thiết để nộp tới các tạp chí uy tín. Có 4 loại báo cơ bản:

1. Dạng thư hay những sự thông báo ngắn: được mục tiêu cho việc công bố những tiến bộ nguyên bản, đáng kể mà không có quá nhiều dữ liệu hay chi tiết.

2. Bài báo phê bình: tổng kết lại những sự phát triển gần đây trên một vấn đề cụ thể mà không giới thiệu dữ liệu mới.

3. Bài báo đầy đủ: bao gồm lượng dữ liệu, những sự phát triển và kết quả đáng kể.

4. Bài báo nghiên cứu: đưa ra những kết quả nghiên cứu, bao gồm dữ liệu, phần mềm, phương pháp, videos, và là những bài báo có thể trích dẫn.

Quy trình đăng báo tới các tạp chí quốc tế uy tín thường gồm các bước sau:

1. Tìm đúng tạp chí phù hợp với chủ đề nghiên cứu trong bài báo. Tác giả cũng cần quan tâm đến các chỉ số đánh giá của tạp chí.

- CiteScore: số lượng các trích dẫn trung bình được nhận trong một năm từ tất cả các bài báo được xuất bản trong tạp chí đó trong thời gian 3 năm.

- SNIP: các sự trích dẫn được lấy trung bình theo quy tắc. Nếu SNIP > 1 tức là tạp chí được trích dẫn nhiều hơn trung bình trong lĩnh vực đó.

- SJR: uy tín trung bình mỗi bài báo, phụ thuộc vào uy tín của toàn tạp chí.

- IF: số trích dẫn trung bình ở mỗi bài báo.

2. Chuẩn bị bài báo

Các tác giả cần chuẩn bị các mục sau đây một cách cẩn thận trước khi nộp bài báo tới tạp chí.

- Tiêu đề: ngắn gọn, hấp dẫn, phản ánh nội dung bài báo rõ ràng, tránh từ viết tắt và biệt ngữ

- Tác giả: chỉ đề tên các tác giải có đóng góp tới nghiên cứu trong bài báo.

- Từ khóa: chọn những từ khóa quan trọng, chính xác làm tăng cơ hội của bài báo được tìm thấy bởi các nhà nghiên cứu khác.

- Bản tóm tắt: tổng kết các vấn đề hay mục tiêu nghiên cứu, biên pháp, kết quả và kết luận trong một số lượng từ nhất định được quy định bởi tạp chí.

- Nội dung của bài báo: bao gồm các mục giới thiệu, biên pháp, kết quả, thảo luận và kết luận của nghiên cứu, lời cảm ơn, sự tham khảo.

Ngôn ngữ trong bài báo nên chính xác, ngắn gọn, tránh những từ không cần thiết, nên sử dụng cách viết chủ động và dùng thời phù hợp. Bài báo cần đảm bảo tính đạo đức trong nghiên cứu, không có sự xung đột về lợi ích, sự mâu thuẫn giữa các tác giả, sự đạo văn, việc nộp bài báo tới nhiều tạp chí cùng một lúc, sự gian lận nghiên cứu và việc chia nhỏ nghiên cứu thành nhiều bài báo khác nhau.

3. Nộp và sửa lại bài báo

Một khi tác giả đã kiểm tra bản thảo cẩn thận, tác giả đã sẵn sàng để nộp bài báo tới các tạp chí.

- Các bản thảo được nộp online tới ban biên tập tạp chí.

- Sự phê bình: mỗi bản thảo được kiểm tra sự đạo văn và được đánh giá xem sự phù hợp với mục tiêu của tạp chí. Sau đó, ban biên tập tạp chí sẽ chỉ định người thẩm định tính khoa học trong bài báo.

Nhiệm vụ của người thẩm định là xác định tính căn cứ, ý nghĩa và tính nguyên bản của công việc, gợi ý những sự cải thiện tới bản thảo và nghiên cứu. Qua đó, ban biên tập sẽ chấp nhận sự chỉnh sửa hoặc từ chối một bản thảo.

Ban biên tập sẽ đề nghị chuyển bản thảo tới một tạp chí khác nếu cảm thấy bài báo đó phù hợp tới một tạp chí khác hơn.

Sau khi nộp bản thảo, tác giả có thể theo dõi tình trạng bài báo thông qua hệ thống, sử dụng số định danh được cung cấp qua email.

4. Sau khi được chấp nhận: bài báo được in thử, chia sẻ link và in ấn.

- Bài báo được đăng trên ScienceDirect và đươc chỉ định ngày xuất bản sau đó.

- Mỗi tác giả được nhận một link cá nhân để chia sẻ bài báo của họ trên ScienceDirect miễn phí trong 50 ngày.

Một số tạp chí cung cấp các bản in ấn, một bản chính xác của bài báo được xuất bản trên cả giấy lẫn file PDF.

5. Bản quyền

Khi tác giả đăng bài trên tạp chí, tức là tác giải đã đồng ý thỏa thuận hợp pháp về bản quyền, những quyền và nghĩa vụ nhất định và cam kết tuân theo.

[/vn][us]

The articles published on scholarly journals are the results of serious research process on an interested scientific or social issue. First of all, authors need to determine which type of journals is suitable for the article before submitting. There are 4 types of research articles:

1. Letters or short communications: are intended for the quick and early communication of significant or original advances, without too much data or detail.

2. Review papers: summarize recent developments on a specific topic, without introducing new data.

3. Full articles: contain significant data, detail, developments and outcomes.

4. Research elements: publish research output, such as data, software, methods, videos and much more, in brief, citable articles.

Publishing process to scholarly journals contains the following steps:

1. Find the right journal. Author needs to take journal’s impact metrics into consideration.

- CiteScore: average number of citations received in a calendar year by all items published in that journal in the preceding three years.

- SNIP: citations relative to average for discipline; SNIP > 1 means journal is cited more than average for field.

- SJR: average prestige per publication, depending on the SJR of the citing journal.

- IF: average citations per publication.

2. Prepare your paper

Authors need to carefully prepare the following items before submitting article to journal.

- Title: short, enticing, reflect article’s content clearly, avoid using abbreviations and jargon.

- Author: credit only authors who have made an intellectual contribution to the research.

- Keyword list: choosing important and accurate words increases the chances of article being found by other researchers.

- Abstract: summarize the problem or objective of research, method, results and conclusions in a certain number of words assigned by journal.

- The content of article: contains introduction, methodology, results, discussions and conclusions, acknowledgements, references.

Language in article should be accurate, concise, avoid unnecessary words, use active writing and appropriate tense. Article needs to ensure publishing ethics, including authorship disputes, conflict of interest, plagiarism, simultaneous submission, research fraud, salami slicing.

3. Submit and revise your paper

Once you have checked your manuscript, you are ready to submit it to the journal editor.

- Manuscripts are submitted online to journal editor.

- Peer review: each manuscript is checked for plagiarism and assessed carefully to determine if it fits the aims and scope of the journal. Then, the journal editor will appoint reviewers.

Reviewers help determine the validity, significance and originality of the work, and can suggest improvements to the manuscript and research. On their recommendation, editors will accept with revisions or reject a manuscript.

The editor will offer article transfer service if they feel your article fits better with another journal.

After submission, authors can follow the status of article in the editorial system, using a reference number received by email.

4. After acceptance: article in press, proofing, share link and offprints

- Accepted articles are published online on ScienceDirect as an ‘article in press’ and assigned an issue at a later date.

- Each author is received a personalized link that provides 50 days’ free access to the final published version of their article on ScienceDirect.

- Some journals provide offprints; an exact copy of the article published either on paper or as a PDF.

5. Copyright

When you publish an article on journal, you enter into a legal agreement to certain rights and responsibilities, and promise to act in a legally-sound manner.

[/us]

Header: 
[vn]Quy trình đăng báo trên các tạp chí quốc tế[/vn][us]How to publish in scholarly journals[/us]
Hình minh họa: