(Về chính quyền, Đảng, đoàn thể, kể cả chức vụ kiêm nhiệm)